Puzzles 1.0.97

Puzzles 1.0.97

Dataware – 2,8MB – Shareware – Windows
Puzzles is the computer version of wooden inset puzzles. Each puzzle has 4 to 12 pieces to insert into their appropriate holes. Children will learn matching and memory skills as they solve each puzzle. This educational toy will provide hours of entertainment for a young child. Puzzle themes include toys, kids, adults, vehicles, plants, animals, furniture, and fantasy characters. Published by Dataware.

Tổng quan

Puzzles là một Shareware phần mềm trong danh mục Giáo dục được phát triển bởi Dataware.

Phiên bản mới nhất của Puzzles là 1.0.97, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 27/08/2007.

Puzzles đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 2,8MB.

Puzzles Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Puzzles!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Dataware
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại